A támogatás keretösszege 228,2 millió euró, ebből:

-171,9 millió euró az új trágyatárolók létesítésére használható,

- 56,3 millió euró a meglevők korszerűsítésére.

A pályázatok leadásának határideje: 2023. december 31. és két szakaszban történik:

- Az első szakasz 2023. december 4-ig (12:00 óra) tart, az alábbiak szerint:

- 111 735 000 EUR azoknak a kérelmezőknek, akiknek a területén a felszín alatti víztömeg nitrátkoncentrációja meghaladja az 50 mg/l-t, vagy ahol a nitrátkoncentráció eléri a 40-50 mg/l értéket és növekedést mutat;

- 60 165 000 EUR minden támogatásra jogosult pályázó számára.

- A második szakasz 2023. december 4-től (12:00 óra) 2023. december 31-ig  (12:00 óra) tart, ebben az időszakban az első szakaszból fennmaradó összegeket osztják szét a támogatásra jogosult pályázók között.

Kik pályázhatnak?

Önkormányzati, városi és községi szinten szervezett területi-közigazgatási egységek (UAT-k, Unități Adiminstrativ/Teritoriale, beleértve azok alegységeit is).

Az egy projekre nyújtott támogatás maximális összege:

- 1 000 000 EUR (TVA nélkül) az istállótrágya új, integrált rendszerben történő begyűjtésére és annak értékesítésére

- 500 000 EUR (TVA nélkül) az istállótrágya begyűjtésére és annak értékesítésére szolgáló, meglévő integrált rendszer korszerűsítésére.

A pályázat utánkövetési időszaka: 5 év.

A támogatás intenzitása: a projekt TVA nélküli támogatható költségeinek 100%-a.

A maximális támogatható összeg az általános becslésben szereplő maximális összegekből és az egyes platformokra vonatkozó általános becslésben szereplő maximális összegből tevődik össze. A PNRR program keretében benyújtott projektek esetében a támogatható kiadásokra vonatkozó TVA összege az állami költségvetést terheli. Amennyiben a pályázó igényli a TVA-kiadás visszaigénylését, az csak akkor támogatható, ha a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban más módon nem igényelhető vissza, nem téríthető vissza, illetve nem kompenzálható.

A kedvezményezett és a projekt támogathatósága

1. A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ellenőrzési és szerződéskötési időszak alatt nem lehet az alábbi helyzetek egyikében sem:

- Nem lehet fizetésképtelen, vagy nem állhat felszámolási eljárás alatt;

- Nem áll csődeljárás, nem áll bírósági felügyelet alatt, nem kötött a fent említett eljárás keretében egyezséget a hitelezőkkel, nem függesztette fel üzleti tevékenységét, illetve nincs a nemzeti jogszabályokban vagy rendelkezésekben előírt hasonló eljárásból eredő bármely hasonló helyzetben;

- Nincs adó-, illeték- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége; 

- Nem találták bűnösnek az európai alapok megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos csalásban/bűncselekményekben; 

- Nem rendelkezik a projekt végrehajtásához szükséges technikai és adminisztratív kapacitással;  - Egy jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított, még nem végrehajtott támogatási döntés esetében ne legyen visszafizettetési rendelet tárgya; 

- A projekt megkezdését megelőzően végzett tevékenysége során nem találták jogerős bírósági ítéletben bűnösnek környezetvédelmi szabálysértés elkövetésében.

2. A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy tudja finanszirozni a projekt nem támogatható kiadásait.

3. A kérelmezőnek igazolnia kell a projekt területi-közigazgatási egységen (UAT) belüli végrehajtását.

4. A projekt tárgyát képező ingatlan meg kell feleljen az alábbi feltételeknek:

- A projekt megvalósításához szükséges minimális földterület be kell legyen biztosítva;

- A kérelmező köz- vagy magánterületén kell lennie;

- Mentesnek kell lennie a projekt megvalósítását befolyásoló terhektől és tilalmaktól;

- Nem képezheti különleges vagy közjogi követelések tárgyát;

- Az ingatlan legalább 2035. december 31-ig a kedvezményezett tulajdonában illetve közigazgatásában kell legyen, vagy tényleges tulajdonjoggal kell rendelkezzen az ingatlan felett.

5. A már meglévő közösségi trágyatárolók esetében a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy:

- A trágyatároló létezik és működik;  

- Karban van tartva és működőképes;  

- Új berendezésre vonatkozó kérelem esetén igazolni kell, hogy a meglévő berendezés tulajdonba vételi időpontja több, mint 5 év.

6. A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy a projekt megfelel a 119/2014. számú a higiéniai és közegészségügyi szabályok jóváhagyásáról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseinek.

7. A kérelmezőnek gondoskodnia kell a folyékony trágyalé elkülönített gyűjtéséről.

8. A pályázó vállalja a platform megfelelő használatát.

9. A jelen beruházás keretében a projekt által javasolt tevékenységek a konkrétan támogatható tevékenységek körébe tartoznak: új közösségi trágyatárolók létrehozása (közösségi és egyéni platformok) vagy a meglévők modernizálása (beleértve a komposztáló állomásokat és a meglévő biogáz állomásokat).

10. A projekt a helyi szintű igényeket tükrözi:

a. Létezik legalább 500 számosállat (SZÁ) a pályázó területi-közigazgatási egységén belül, és ez a darabszám 100 SZÁ-ig terjedő gazdaságoktól (természetes vagy jogi személyektől) származik;

b. Az új kommunális platformok az alábbi trágyatároló kapacitással rendelkeznek, az MMAP által biztosított műszaki projekt szerint:

- 1-es típusú közösségi platform: kapacitása 1500 köbméter, hulladéktérfogata pedig 1 200 tonna trágya;

- 2-es típusú közösségi platform: kapacitása 2000 köbméter, hulladéktérfogata pedig 1 600 tonna trágya;

- 3-as típusú közösségi platform: kapacitása 3000 köbméter, hulladéktérfogata pedig 2 400 tonna trágya;

- 4-es típusú közösségi platform: kapacitása 4000 köbméter, hulladéktérfogata pedig 3 200 tonna trágya

A számosállatok átváltása az alábbiak szerint történik:

Állatkategória Átváltási együttható
2 évesnél idősebb bikák, tehenek és egyéb szarvasmarhák 1
6 hónapos és 2 éves kor közötti szarvasmarhák 0,6
6 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák 0,4
Tenyészkocák > 50 kg 0,5
Egyéb sertések 0,3
6 hónaposnál idősebb lófélék 1
Juhok és kecskék 0,15

11. A finanszírozásra javasolt projekt csak a 2020. február 1. után végzett tevékenységeket tartalmazza. A 2020. február 1-je után végzett tevékenységek/munkálatok támogatható kiadásnak minősülnek a PNRR program keretében, feltéve, hogy a kérelmező bizonyítani tudja, hogy azokat a beruházási projekt megvalósítása érdekében végezték el. Vagyis bizonyítani kell, hogy a beruházási projekt megvalósítása előtt teljesülnek az ebben az útmutatóban foglalt támogathatósági feltételek, illetve, hogy az ezen útmutatóban foglalt támogathatósági kritériumok teljesülnek a projekttevékenységek befejezése előtt.

12. A projekt megvalósítási ideje: legkésőbb 2026. június 30.

Támogatható költségek

1. Integrált közösségi trágyatárolók létesítésével kapcsolatos költségek:

- Helyszíni előkészítési és elrendezési munkák;

- Helyszíni szervezési munkák;

- Építési és szerelési munkák;

- Gépek és szállítóeszközök (traktor, pótkocsi, tartálykocsi, rakodó, homlokrakodó, buldózer, kotró, trágyaszóró stb);

- Berendezések, beleértve az egyedi platformokat is;

- Tervezési és tanácsadási költségek;

 - A projekt megvalósításához szükséges egyéb általános költségek.

2. A meglévő közösségi platformmal rendelkező közösségek integrált közösségi rendszereinek korszerűsítésének költségei:

- Szállítógépek (traktor, pótkocsi, szeméttartály, homlokrakodó, buldózer, kotrógép, trágyaszóró) – a projekt típusával összhangban, a meglévő platform méretének megfelelően  függően), és berendezések;

- Beleértve az egyedi platformokat;

- Tervezési és tanácsadási költségek;

- A projekt megvalósításához szükséges egyéb általános költségek.

3. Információs és reklámozási kiadások:

- A munkák megkezdésével kapcsolatos sajtóközlemények kiadásának költségei;

- A projekt megvalósítási helyén kihelyezett ideiglenes óriásplakátok költségei.

Nem elszámolható költségek:

- A küszöbértékeket meghaladó összegek és a hozzájuk kapcsolódó TVA-érték;

- Bármilyen egyéb olyan kiadás, amely nem tartozik integrált közösségi trágyatároló rendszerek kialakításához vagy integrált közösségi rendszerek korszerűsítéséhez a meglévő közösségi platformmal rendelkező közösségek számára;

- Használt tárgyi eszközök vásárlása.

Részletek: https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/ghiduri_deseuri/

Szólj hozzá!