• Date

 • Client

 • Website

 • Location

 • Value

Új támogatás: fenntartható energiatermelés

Elérhető egy remek beruházási lehetőség a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára a fenntartható energiatermelésre való áttéréshez. A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökséghez (AFIR) november 9-től lehet pályázni a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások önfogyasztását szolgáló új megújuló villamosenergia-termelő kapacitásokba történő beruházások támogatására.

Kik pályázhatnak?

 • A mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások (mikrovállalkozások, kis-, közép- és nagyvállalkozások, beleértve a PFA, II, IF, valamint mezőgazdasági szövetkezetek, illetve olyan mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek az agrár-élelmiszeripari termékek előállítására és/vagy feldolgozására szolgáló tárgyi eszközökkel rendelkeznek), amelyeket jogszerűen hoztak létre és az ONRC-nél nyilvántartásba vettek;
 • Az élelmiszeripari ágazatban működő vállalkozások (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, beleértve a PFA, II, IF vállalkozásokat), amelyek jogszerűen alakultak és be vannak jegyezve az ONRC-nél;
 • A talajjavítás területén működő/szervezetek szövetségei (OUAI/FOUAI), amelyek a talajjavításról szóló, újra közzétett 138/2004. sz. törvénynek megfelelően jöttek létre, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban működő potenciális kedvezményezetteknek rendelkezniük kell az ONRC által engedélyezett és az alapító okiratban szereplő következő CAEN kódokkal, akár fő- vagy melléktevékenységként:

 1. a) CAEN 01 – Mezőgazdaság, vadászat és kapcsolódó szolgáltatások;
 2. b) CAEN 10 – Élelmiszer-ipari termékek gyártása;
 3. c) CAEN 11 – Italgyártás.

A pályázók alapító okiratában a projektek benyújtásakor kell szerepeljen (többek között) a 35.-ös ágazatnak megfelelő villamosenergia-termelő tevékenység: Villamosenergia-, gáz-, melegvíz- és légkondicionáló berendezés-szolgáltatás, CAEN-kód 3511 – Villamosenergiatermelés.

A jogosultság általános feltételei

A támogatási kérelem benyújtásakor a program potenciális kedvezményezettjei meg kell feleljenek együttesen az alábbi feltételeknek:

 1. a) nem állnak fizetésképtelenség/csődeljárás, felszámolás alatt, üzleti tevékenységüket nem függesztették fel, nem állnak a hitelezőkkel kötött egyeszség hatálya alatt vagy a fentiekhez hasonló helyzetben, illetve nem folyik ellenük fizetésképtelenséget, csődeljárást, felszámolást vagy vagyonfelügyelő által kezelt vagyonfelügyeletet elrendelő bírósági eljárás;
 2. b) teljesítették adó-, vám- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeiket;
 3. c) nem állapították meg, hogy súlyosan megsértették a közbeszerzési jogszabályok rendelkezéseit és/vagy a közbeszerzési szerződésben/megállapodásban vállalt kötelezettségeket;
 4. d) a kérelmező/törvényes képviselője büntetlen előéletű;
 5. e) nem állnak a Versenytanács, az Európai Bizottság korábbi határozatát követő visszafizettetési végzés hatálya alatt, amelyben egy állami támogatást/de minimis támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítottak;
 6. f) bizonyítják a projekttevékenységek támogatásához szükséges technikai és pénzügyi kapacitást;
 7. g) nem tartoznak a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kategóriájába.

Támogatható intézkedések

A kiírás keretében olyan projektek finanszírozására lesz lehetőség, amelyek célja:

 1. a) új napenergia-termelő kapacitások építése, tárolóval vagy anélkül (1 MW alatt és 1 MW felett);
 2. b) új villamosenergia-termelő kapacitás megvalósítása, tárolással vagy anélkül, szélenergia-forrásokból (1 MW alatt és 1 MW felett).

Ezen útmutató alkalmazásában az új villamosenergia-termelő kapacitás kiépítése ÚJ energiatermelő létesítmények létrehozását jelenti.

 NEM támogathatók azok a beruházási projektek, amelyek:

– a régebbi, nap- és szélenergiából származó megújuló villamosenergia-termelő kapacitás kiváltására irányulnak, valamint azok a projektek, amelyek nem biztosítják az újonnan telepített kapacitás által termelt villamos energia legalább 70%-ának önfogyasztását. Az önfogyasztás a kedvezményezett által helyben termelt, szállított és felhasznált energiára vonatkozik, amely a finanszírozott megújuló erőmű egy éves termelésének legalább 70 %-át teszi ki.

– a kizárólag villamosenergia-tárolási kapacitásba történő beruházást célzó projektek nem támogathatók.

– a pályázat benyújtásakor nem fogadják el a tájékoztató célú telekkönyvi kivonatot „telekrajz hiánya miatt pontos helymeghatározás nélküli ingatlan” megjelöléssel.

Támogatható beruházások:

 1. a) megújuló szél- és napenergiaforrásokból származó új villamosenergia-termelő és/vagy -tároló kapacitás építéséhez szükséges üzemek/berendezések vásárlása;
 2. b) olyan épületek, amelyek megújuló energiaforrásokból (szél- és napenergia) származó villamosenergia előállítására irányuló beruházási projekt tárgyát képezik;
 3. c) a megújuló szél- és napenergiaforrásokból származó új villamosenergia-termelő és/vagy -tároló kapacitás kiépítéséhez szükséges erőművek/berendezések telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos kiadások.

A pályázatok megnyitásának időpontja: 2023.11.09., 8.00 óra.

A pályázatok beadási határideje és időpontja: 2023.11.23., 23 óra 59 perc.

A projekt megvalósítási időszaka a szerződés aláírásától számított 21 hónap, és ez az a határidő, ameddig a kedvezményezett az utolsó kifizetési kérelmet benyújthatja. A program keretében nyújtott finanszírozás és a megvalósult beruházások nyomon követését az AFIR a beruházás üzembe helyezésétől számított 5 évig végzi.

A támogatás maximális értéke:

Szélenergia esetében:

– 1.400.000 Euro/MW – 1 MW-nál (megawatt) kisebb beépített kapacitás esetén;

– 700 000 EUR/MW – 1 MW feletti beépített kapacitás esetén;

A napenergia esetében:

– 1.000.000 Euro/MW – 1 MW-nál kisebb beépített kapacitások esetén;

– 500.000 euró/MW – 1 MW feletti beépített kapacitás esetén;

A támogatás maximális értéke: 20 millió euro/kedvezményezett

A támogatás intenzitása: 100%

A beruházás alapjául szolgáló földterület/épület állapotával kapcsolatos feltételek:

A pályázónak igazolnia kell a beruházás alapjául szolgáló földterület/épület használati jogát (pl. tulajdoni lap / koncessziós szerződés stb.), amely a projekt keretében történő végső kifizetés tervezett időpontjától számított legalább 5 évig érvényes. Ezen túl, amennyiben a tulajdonjog nem kötelező, be kell nyújtani a magánterület tulajdonosainak hozzájárulását is, aminek értelmében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a hozzáférést biztosítják.

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Három ajánlat;
 2. A nyertes ajánlat kiválasztásáról szóló döntés;
 3. Üzleti terv, beleértve az ajánlattevő által javasolt műszaki memorandumot és a következő adatokat:
 4. a) a kérelmező neve és a vállalkozás mérete;
 5. b) a projekt leírása, beleértve a kezdési és befejezési időpontot;
 6. c) a projekt célkitűzései és a várt eredmények;
 7. d) a projekt helyszíne;
 8. e) a projekt költségvetése;
 9. f) a projekt költségeinek (támogatható és nem támogatható) listája;
 10. g) a projekthez igényelt állami támogatás összege, beleértve a támogatás EUR/MW összegét;
 11. h) költség-haszon elemzés.
 12. Az ajánlattevő által javasolt megújuló villamosenergia-termelő kapacitás műszaki megoldását, azaz az energiatermelő kapacitás összetevőinek és műszaki jellemzőinek leírását tartalmazó műszaki dokumentcáció;
 13. Az aktuális fogyasztás igazolása az energiaszolgáltató által az elmúlt naptári évben kiállított számlákkal és fogyasztási görbékkel, illetve ha a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre számlák, a fogyasztást becsléssel kell megállapítani;
 14. Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás Hivatala (Oficiul Național al Registrului Comerţului) által kiadott nyilvántartásba vételi igazolás (certificat constatator);
 15. Alapító okirat;
 16. A kérelmező és a projekt támogathatóságát igazoló egyéb dokumentumok.

 

Részletek: https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-schema-energie/